A la bèl glwa mache ak Jezu

A la bèl glwa mache ak Jezu
Li vèse san’l pou mwen
Nanm mwen pran plezi nan li chak jou
Se gran jwa lè Jezu kote mwen
Li ak mwen tou patou,
Glwa a Dieu Se yon bèl glwa pou mwenA la bèl glwa mache ak Jezu (2 fwa)
Li kondi’m nan tout chemen
Li kinbe’m sa sèten
A la bèl giwa mache ak Jezu


A la bèl glwa, men lè li fè nwa
Pou’m konnen li tou prè
Alò m’prye ak konfyans ak fwa
A la bèl glwa santi li tou prè
Lè chemen plen jwa,
Glwa a Dieu
Se yon bèl giwa pou mwen


A la bèl giwa, lè, lakay Bon Die,
Ak li m’a va mache
Pou toujou kote’l m’a va rete
Sa va yon mèvey le m’ap chante
Pou tout letènite
Glwa a DYe Se yon bèl giwa pou mwen